0.00

Vispārīgie noteikumi

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi ORKLA LATVIJA interneta veikalā

  1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos ORKLA LATVIJA interneta veikala oveikals.lv  (turpmāk – „Orkla Latvija veikals”) nosacījumus, kas attiecas uz Pircējiem, kas veic preču pasūtīšanu Orkla Latvija veikalā.

1.2. Orkla Latvija veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību, fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī uz juridiskām personām.

1.3. Orkla Latvija veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „Saldumu Tirdzniecība”, juridiskā adrese: Miera iela 21, Rīga, LV-1001, Latvija, reģistrācijas nr.: 40003605908, PVN maksātāja kods LV40003605908 (turpmāk – „Starpnieks”), rīkodamies kā “Orkla Latvija” SIA, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija, reģistrācijas nr.: 40103217882, PVN maksātāja kods LV40103217882 (turpmāk – „Pārdevējs”), starpnieks. Orkla Latvija veikalā tiek pārdotas Starpniekam īpašumā esošas preces.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras ir rīcībspējīgas fiziskas personas (pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu), fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību vai juridiskas personas un, kuras  iepērkas Orkla Latvija veikalā (ar vai bez reģistrācijas). Skaidrības labad, par patērētāju nav uzskatāmas juridiskas personas un fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību un preces iegādājas nolūkam, kas ir saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.5. Pircējs, kurš ir juridiska persona un/vai fiziska persona, kura preces iegādājas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības nolūkā apzinās, ka uz šādu Pircēju netiks attiecināti patērētāju tiesības aizsargājošie normatīvie akti.

1.6. Pircējs, veicot pirkumu Orkla Latvija veikalā un/vai reģistrējot lietotāja profilu, apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu un/vai lietotāja profila reģistrāciju šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Starpnieku noslēgtu līgumu, un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Orkla Latvija veikalā preču pasūtījumu un/vai izveido lietotāja profilu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Starpnieks nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma.

1.7. Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu Orkla Latvija veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un sīkfailu politiku un (vai) minētajiem dokumentiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politikai vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces Orkla Latvija veikalā. Pircējam, pasūtot preces Orkla Latvija veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politiku un tiem piekrīt.

1.8. Starpnieks saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus; aktuāla Noteikumu redakcija ir pieejama Orkla Latvija veikala mājaslapā. Pircējam pirms katra pirkuma izvēles ir iespēja iepazīties ar Noteikumiem.

1.9. Starpnieks un Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojami, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkdatņu politiku, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Starpniekam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja Orkla Latvija veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs Orkla Latvija veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Orkla Latvija veikala vai  Starpnieka izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

1.11. Starpnieks apstiprina Pircējam, ka tas kā starpnieks ir pilnvarots veikalā Orkla Latvija veikt preču tirdzniecību, kā noradīts šajos Noteikumos.

 

  1. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot Orkla Latvija veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, pirms pirkuma veikšanas ir jāiesniedz konkrēta informācija, tostarp, fiziskām personām jāiesniedz konkrēti personas dati, vai jāpiereģistrējas Orkla Latvija veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu, kurā arī tiks lūgti konkrēti dati, tostarp, personas dati fiziskām personām. Reģistrācijas anketā un/vai pirms pirkuma veikšanas, izvēloties veikt pirkumus nereģistrējoties, ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati, ja pircējs ir fiziska persona: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati, bet, ja Pircējs ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, papildus minētajiem personas datiem, šāda fiziska persona norāda savas saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas numuru. Gadījumā, ja pircējs ir juridiska persona, tad jānorāda sekojoša informācija: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. Reģistrācijai ir iespējams izmantot sociālo tīklu profilu linku no šādām lapām, ja Pircējs ir fiziska persona – facebook, instagram, LinkedIn un Google account. Pēc reģistrācijas veikšanas ar sociālo tīklu konta  saiti pircējs pārliecinās par datu pareizību sadaļā “Mans lietotāja konts”.

Pircējs var pasūtīt preces arī kā viesis. Pirms pasūtījuma izvietošanas Pircējam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija un preču piegādes adrese, ja Pircējs ir fiziska persona, bet, ja pircējs ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, papildus minētajiem personas datiem jānorāda arī saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas numurs. Gadījumā, ja pircējs ir juridiska persona, tam pirms pasūtījuma izvietošanas jāsniedz šāda informācija:Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un preču piegādes adrese, elektroniskā e-pasta adrese un tālruņa numurs.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Ne Starpnieks, ne Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju.

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām.  Pēc reģistrācijas Pircējs uzņemas pilnu atbildību neatklāt Pircēja paroli trešajā personām. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Pircēja kontu. Ja Pircēja kontu izmanto cita persona, Orkla Latvija veikals uzskatīs, ka šīs darbības veic Pircējs.

2.5. Pircēja, kas ir fiziska persona, personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku (saite). Ja Pircējs, kas ir fiziska persona, izmanto Orkla Latvija veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja, kas ir fiziska persona, personas dati tiks izmantoti, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem Orkla Latvija veikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja, kas ir fiziska persona, personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

2.8. Pircējs, kas ir reģistrējies Orkla Latvija veikalā, piedalās Lojalitātes programmā, kuras mērķis ir sniegt pircējam priekšrocības un radīt papildu ieguvumus, piemēram, sniegt iespēju reģistrētiem pircējiem iegādāties preces par labākām cenām; motivēt esošos pircējus iepirkties Orkla Latvija veikalā, piesaistīt jaunus pircējus un saglabāt ar pircējiem ilglaicīgas attiecības.

2.8.1. Reģistrēts oveikals.lv lietotājs par katru iztērēto 1 EUR oveikals.lv pirkumos, saņem 0.05 EUR uzkrājumu, kas izmantojams, sākot ar nākamo pirkumu reizi jebkurā brīdī, lai apmaksātu pirkumu.

2.8.2. Uzkrājuma summa ir jāiztērē pirms maksājuma izdarīšanas Groza sadaļā, izvēloties funkciju “Izmantot uzkrājumu”, kas sākotnēji ir iespējota automātiki, t.i. uzkrājuma summa automātiski tiks piemērota groza kopējai summai. Ja lietotājs attiecīgā pirkuma brīdī nevēlas izmantot uzkrājumu, ir iespēja izņemt atzīmi “Izmantot uzkrājumu”.

2.8.3. Reģistrācija oveikals.lv ir bezmaksas un ir brīvprātīga. Tiklīdz lietotājs ir reģistrēts, uzkrājums sāk veidoties, uzkrājumu iespējams tērēt, sākot ar katru nākamo pirkumu. Piemērs: tiek veikts pirkums par 100.00 EUR oveikals.lv, par šo pirkumu veidojas uzkrājums 5.00 EUR. Veicot nākamo pirkumu par 20.00 EUR, tiek izmantots uzkrājums (5.00 EUR apmērā), kopējā summa, kas jāmaksā ir 15.00 EUR (jo 5.00 EUR tiek nosegti no uzkrājuma).

2.8.4. Uzkrājums ir jāiztērē ne ilgāk kā 1 gada no brīža, kad uzsākts veidot uzkrājumu. 10 dienas pirms uzkrājuma dzēšanas termiņa, Lietotājs piekrīt saņemt paziņojumu e-pastā par uzkrājuma dzēšanas termiņa tuvošanos.

  1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas Orkla Latvija veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Orkla Latvija interneta veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.2.1. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma ierosināšanas pakalpojumu: priekšapmaksa, nodrošinot pircējam iespēju interneta veikalā norēķināties par preci vai pakalpojumu, ierosinot pārskaitījumu no sava bankas konta, neizmantojot maksājumu karti. Maksājums notiks līdzīgi kā šobrīd veicot internetbankas maksājumu, taču pircējs netiks pāradresēts uz savas internetbankas mājas lapu, lai tai pieslēgtos. Maksājuma ierosināšanas pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas regulē maksājuma ierosināšanas pakalpojumu sniegšanu.  Banka, sniedzot Maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, rīkojas kā starpnieks, sekmējot maksājuma ierosināšanu no Pircēja puses pie Pircēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Banka izveido maksājuma rīkojumu Pircējs autorizācijai, pamatojoties uz Tirgotāja sniegto informāciju atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Pircējs autorizē maksājuma rīkojumu saskaņā ar Pircēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Pircējam ir tiesības noraidīt maksājuma rīkojumu.

3.2.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa

izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai

kredītkarti, kas ir izdotas Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs; citās valstīs izdotas

maksāšanas kartes Orkla Latvija veikalā norēķiniem šādā veidā nav izmantojamas.

Maksājot par preci ar Pircēja kredītkarti vai debetkarti pircējam ir jāievada savi kartes dati. Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Klients Orkla Latvija veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri. No šī servera Orkla Latvija veikala sistēmai ir atgriežama tikai daļēja informācija par maksāšanas kartes numuru.

3.3. Pircējam, izvēloties norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2. punktam, Pircējs par pasūtītajām precēm apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Tikai brīdī, kad Starpnieks no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm,  Starpnieks uzsāk pasūtījuma izpildi un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

3.4. Ja Pircējs ir izvēlējies veikt norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2. punktam, Starpniekam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža.

3.5. PVN faktūrrēķinu Starpnieks izraksta un Pircējam nosūta uz Pircēja Reģistrācijas anketā norādīto elektronisko pastu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču piegādes. Rēķins sagatavots elektroniski un ir spēkā esošs bez paraksta.

  1. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. Orkla Latvija veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas visā Latvijas teritorijā. Preces piegādā Starpnieka pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Orkla Latvija veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

4.3. Starpniekam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un, par kuru Pircējam  jāizvēlas un jāpasūta preces Orkla Latvija veikalā, lai pasūtījums tiktu izpildīts.

4.4. Starpnieks pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķirt jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Starpnieks saglabā tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.5. Nauda par Pircēja apmaksātām, taču Starpnieka nepiegādātām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no paredzētā sūtījuma piegādes datuma.

4.6. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pirkuma izdarīšanas laikā norādīto piegādes adresi. Starpnieks nodrošina bezkontakta preču Piegādi.

4.7. Ja pircējs norādītajā adresē nav sastopams un nav sazvanāms pa norādīto tālruņa Nr., Starpniekam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Starpniekam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs, reģistrēdamies Orkla Latvija veikala sistēmā, ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga (Starpniekam ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu), tad piegāde tiek veikta nākamajā un, ja nepieciešams atbilstoši šajā punktā noteiktajam, arī vēl aiznākamajās darba dienās. Ja Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams 3 (trīs) darba dienas, tad nauda par nepiegādāto preci Pircējam tiek atgriezta norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, taču Piegādes maksa netiek atlīdzināta. Atkārtota preču Piegāde ir iespējama tikai, vienojoties ar Orkla Latvija veikala administratoru (administratora kontakti pieejami sadaļā Kontakti), kā arī veicot Piegādes maksu par atkārtotu preču Piegādi.

4.9. Starpnieks piegādā preces Pircējam tā izvēlētā laika loga robežās, kas norādīta sadaļā Piegādes. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Starpnieka neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Starpnieks vai Starpnieka pilnvarotais pārstāvis apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

4.10. Visos gadījumos Starpnieks atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.11. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar Starpnieka pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma vizuālo stāvokli. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma vizuālo stāvokli, šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstošā kvalitātē.

4.12. Preces pēc sūtījuma stāvokļa pārbaudīšanas (4.11. punkts) nododamas Pircējam vai tā norādītajai personai. Starpnieka pilnvarotais pārstāvis veic atzīmi elektroniskās ierīces, par pasūtījuma nodošanu.

4.13. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā piegādātām precēm ir vizuāli bojājumi, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Starpnieka pilnvaroto pārstāvi, prece jāatgriež Starpnieka pilnvarotam pārstāvim un iemeslu jāatzīmē preču atgriešanas dokumentā.

  1. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu Orkla Latvija veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) atbild Pārdevējs, bet Starpnieks ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) Pircējam, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

5.2. Starpnieks neatbild par to, ka Orkla Latvija interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, Starpnieks apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

5.4. Ja Pircējs, kurš ir juridiska persona un/vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, konstatē pēc pasūtījuma saņemšanas preces derīguma termiņa laikā, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas pie Starpnieka ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Starpnieks šādā gadījumā veiks naudas atgriešanu uz Pircēja kontu, no kura tika veikts pirkums. Starpnieks ir tiesīgs lūgt Pircējam atgriezt visu bojāto preci Starpniekam Starpnieka norādītā adresē.

 

  1. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana Pircējiem, kuri ir fiziskas personas

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Orkla Latvija veikalā noslēgtā preču pirkšanas-pārdošanas līguma, par to paziņojot Starpniekam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

6.2. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta uz e-pastu: eveikals@orkla.lv.

6.3. Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.7. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā.

6.4. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.5. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.5.1. prece ātri bojājas vai tai drīz (tuvāko 3 (trīs) dienu laikā) beidzas derīguma termiņš;

6.5.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.5.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.6. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Starpniekam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.7. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu/ ar kurjeru vai bez maksas nodod Starpnieka pasūtījumu komplektēšanas centrā, pirms tam vienojoties ar Starpnieku pa e-pastu eveikals@orkla.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Starpnieka pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

6.8. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

6.9.  Ja Pircējs pamana neatbilstību vai problēmas ar produktu kvalitāti, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs  informē par to 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz eveikals@orkla.lv. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Pircējam pozitīva lēmuma gadījumā, naudu par atgrieztajiem produktiem tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma. Negatīva lēmuma gadījumā  atbilde tiek nosūtīta Pircējam e-pasta formā.

 

  1. Informācijas apmaiņa

7.1. Starpnieks visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (eveikals@orkla.lv).

  1. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Ja kādai no pusēm rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Starpnieku, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pircēju, kas ir juridiska persona vai fizisku personu, kura veic saimniecisko darbību un Starpnieku, un attiecīgo strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, visi šādi strīdi nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

8.4. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Starpnieku nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Starpniekam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.5. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.6. Starpnieks 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Starpnieks nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.7. Ja Starpnieks uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.6. punktā minētajā termiņā. Starpniekam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.8. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.9. Ja Starpnieks atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Starpnieks;  vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.